جذب نیروی امریه در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی