جداسازی و درجه بندی مواد گیاهی پس از خشک کردن گیاهان دارویی