جداسازی و درجه بندی بر اساس اندازه و ابعاد گیاهان دارویی