تولید و تکثیر

  • کاشت آزمایشی ۳۵ نوع گیاه دارویی در ایلام

    رئیس جهاددانشگاهی واحد استان از تولید و تکثیر بیش از ۳ میلیون عدد انواع قلمه و نشاء گیاهان دارویی در ایلام خبر داد و ۶ برنامه مرکز برای سه سال آینده را اعلام کرد.