تولید مواد شیمیایی

  • سنتز نانوکاتالیست بر پایه‌ یک گیاه دارویی

    محققان کشور با انجام یک پژوهش آزمایشگاهی، نوعی نانوکاتالیست بر پایه‌ گونه‌ای گیاه دارویی را سنتز کردند. این نانوکاتالیست در صنایع تولید مواد شیمیایی کاربرد خواهد داشت.