توسعه مکانیزاسیون

  • افزایش تولید گیاهان دارویی در سال ۹۹

    مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی: سطح زیرکشت گیاهان دارویی در سال ۹۸، حدود ۲۱ هزار هکتار بوده که برای سال ۹۹، حدود ۲ هزار هکتار افزایش خواهیم داشت.