تقلب در گیاه

  • جایگزینی (تقلبات و اشتباهات) در گیاهان دارویی

    مصاحبه با دکتر مهدی وزیریان استادیار گروه فارماکوگنوزی و مسئول هرباریوم دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر انجمن فارماکوگنوزی ایران در شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی مطالعه کنید.