تعيين زون هاي مناسب ديم كاري گياهان دارويي در ايران