تشخیص و اندازه گیری باقیمانده سموم در گیاهان دارویی