تدوین برنامه‌ای برای آشنایی جامعه پزشکی با گیاهان دارویی