تثبیت مواد شیمیایی در گیاهان دارویی

  • تثبیت مواد شیمیایی در گیاهان دارویی

    کاربرد علف کش ها، قارچ کش ها و حشره کش ها، از این جهت که باعث نابودی علف های هرز، قارچ ها و حشرات مضر می گردد، ممکن است بسیار خوب باشد ولی از جهتی دیگر ممکن است مواد مذکور به صورت سمّی و مرگ آور (برای انسان) در گیاهان تثبیت شود یا حتی مستقیماً باعث مسمومیّت کارگران کشتگاه های گیاهان دارویی گردد.