تاریخچه علم پزشکی

  • تاریخ پزشکی ایرانی و داروسازی سنتی

    مصاحبه با آقای دکتر آرمان زرگران، معاون امور بین‌الملل دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی مطالعه کنید.