تاثیر رطوبت نسبی هوا بر روی خشک کردن گیاهان دارویی