تاثیر داروی گیاهی حاوی سعتر و هوفاریقون و رازیانه در بیماران مبتلا به کووید-۱۹