بیماری لیشمانیوز

  • تاثیر عصاره شاه تره بر سالک

    پژوهشگران با انجام یک مطالعه حیوانی و آزمایشگاهی تاثیر عصاره آبی شاه تره را بر روی لیشمانیای پوستی یا سالک بررسی کردند.