بید قرمز

  • محلات تنها تولیدکننده بید قرمز جهان

    ایران و شهر محلات امتیاز تنها تولید کننده گیاه دارویی بیدقرمز دنیا را در انحصار دارد و حال قرار است برای بهره گیری از این مزیت بزرگ کارخانه فرآوری این محصول در سال آینده به راه افتد.