برگ بادرنجبویه

  • آرام بخشی به نام بادرنجبویه

    بادرنجبویه داروی مورد علاقه پزشک بزرگ ایرانی ابوعلی سینا است که جهت تقویت قلب و انبساط روح تجویز می کرده است.