برگزاری رویداد استارتاپی جذب سرمایه در حوزه گیاهان دارویی