بازدید از شرکت عطرسازی PCW

  • بازدید از شرکت عطرسازی PCW فرانسه

    شرکت عطرسازی PCW از شرکت های مطرح عطرسازی کشور فرانسه است که پس از میزبانی مدیرعامل این شرکت و آشنایی با فعالیت های آن، از فرآیندهای تولیدی این شرکت بازدید میدانی به عمل آمد.