انجبار

  • قطع خونریزی با گیاه انجبار

    عضو هیات علمی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه انجبار برای قطع خونریزی به ویژه خونریزی شُش ها مفید است، گفت: این گیاه برای تسکین التهاب صفرا، خون و بیماری سل کاربرد دارد.

  • آشنایی با گیاه دارویی انجبار Polygonum bistorta

    گیاهی پایا با ارتفاع بیش از یک متر که دارای ریزوم بزرگ، پیچدار و منشعب است. برگهای قاعده آن بزرگ و نیزه ای است. سطح فوقانی برگها سبز تیره و سطح تحتانی سبز مایل به آبی با حاشیه موجدار و دم برگ مثلثی شکل است.