انبار کردن گیاهان دارویی

  • حفظ و نگهداری گیاهان دارویی

    حفظ و نگهداری گیاهان دارویی خشک شده تنها در اماکن خشک امکان پذیر است و تهویه اماکن مذکور نیز باید به صورت جریان هوای خشک و عاری از هرگونه رطوبت باشد.