اقتصادی کردن

  • کشت ۵۰۰ هکتاری گیاهان دارویی تا سال ۱۴۰۴

    سند ملی گیاهان دارویی تکالیفی را برای برخی از دستگاه ها و وزارتخانه ها در بخش های گیاهان دارویی، طب سنتی، فراوردهای گیاهی و طبیعی و داروهای گیاهی تعیین کرده که از جمله آنها افزایش سطح زیرکشت گیاهان دارویی و اسانس دار به ۵۰۰ هزار هکتار تا سال ۱۴۰۴ است.