افزایش قدرت یادگیری

  • افزایش یادگیری با خوردن دارچین

    بسیاری از والدین نگران قدرت یادگیری نوجوانان و جوانان خود در مدارس و دانشگاهها هستند. تحقیقات جدید نشان می دهد دارچین به یادگیری کمک می کند.