اطلس جامع آويشن

  • تهیه اطلس جامع آویشن ایران

    معاون موسسه تحقیقات جنگل و مراتع کشور گفت: تهیه اطلس جامع آویشن کشور و تدوین استاندارد اسانس گیاه دارویی مرزه زراعی از جمله دستاوردهای قطب علمی گیاهان معطر و اسانس ها در بخش تحقیقات گیاهان داروئی این موسسه در سال ۹۴ است.