استفاده از انرژی های تجدید پذیر در خشک کردن گیاهان دارویی