استخراج اسانس با آب فوق داغ

  • استخراج با آب داغ تحت فشار (PHWE)

    استخراج با آب داغ تحت فشار (استخراج با آب فوق داغ) فرآیندی است که در آن دما از ۱۰۰ تا۲۰۰ درجه سلسیوس تغییر می کند به نحوی که آب در فاز مایع بماند و می تواند برای استخراج ترکیبات غیرقطبی یا با قطبیت کم استفاده شود.