اسانس های فنولی

  • خواص زیستی اسانس ها

    تمام جوامع بشری به نوعی از متابولیت های ثانویه گیاهان جهت حمایت از خود، دام ها و غذایشان در برابر بیماری ها و آفات سود برده اند.