اسانس دارچین

  • اسانسهای گیاهی سدی در برابر بیماری لایم

    نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد اسانس های بدست آمده از سیر و چندین نوع دیگر از گیاهان دارویی متداول دارای فعالیت قوی در مقابله با باکتری های مسبب «بیماری لایم» هستند.