اسانس ثانویه گل محمدی

  • اسانس گیری گل محمدی به روش صنعتی

    برای تولید انبوه اسانس گل محمدی، گل های تازه برداشت شده در داخل کیسه گونی ریخته شده و بوسیله ی کامیون به کارخانجات تقطیر منقل شده و در آنجا پس از توزین به داخل مخازن تقطیر ریخته می شوند.