آمار تولید رازیانه

  • همدان، رتبه سوم تولید گیاهان دارویی کشور

    مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت: میزان سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان همدان بالا بوده و این استان رتبه سوم تولید گیاهان دارویی کشور را داراست.