شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی دو فیلم در مورد تولید و برداشت گیاه دارویی سرخارگل (اکیناسه) به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

.

 بذرگیری و تولید نشای گیاه دارویی سرخارگل

دانلود
.

برداشت و شستشوی ریشه گیاه دارویی سرخارگل

دانلود