دفع آفات و حشرات با استفاده از گل حشره کش (پیرتروم) Chrysanthemum cinerariaefolium

دانلود

.

برداشت مکانیزه گل حشره کش (پیرتروم)

دانلود