شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم سخنرانی علمی آقای مهندس باستان (مدیر کشاورزی و عضو هیئت مدیره شرکت دارویی زردبند) در رابطه با فعالیت های کشاورزی و تحقیقاتی این شرکت را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. این سخنرانی در پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی (شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی – اردیبهشت ماه ۱۳۹۵) ارائه شده است.

.

دانلود.