شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی دو فیلم در مورد دستگاه برداشت گیاه دارویی بابونه را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. در فیلم اول برداشت گل با مقدار بسیار کمی از ساقه ی گیاه صورت می گیرد که بر اساس استانداردهای جهانی است ولی در فیلم دوم که ظاهرا هدف نهایی آن اسانس گیری در کنار مزرعه می باشد، برداشت گل ها بهمراه مقدار زیادی از ساقه انجام می شود که چندان مناسب نیست.

.

دانلود Download

.

دانلود Download

Please follow and like us:
Pin Share

کلیدواژه ها : , , , , , , , , , , , , , , ,