شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی دو فیلم در مورد دستگاه برداشت جین سنگ با قابلیت استفاده جهت برداشت سایر ریشه های دارویی را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

.

فیلم شماره ۱ (۱۰ مگابایت)

دانلود

.

فیلم شماره ۲ (۲۴ مگابایت)

دانلود