شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم تولید گلخانه ای و مزرعه ای زعفران در چین را در سه قسمت به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

.

دانلود بخش اول

.

دانلود بخش دوم

.

دانلود بخش سوم

.