شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم تولید ارگانیک گیاهان دارویی و معطر در اسپانیا را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. در این فیلم یک مزرعه خانوادگی در اسپانیا نشان داده می شود که کشاورزان مشغول بکارگیری روش های کشاورزی ارگانیک جهت تولید گیاهان دارویی و معطر هستند.

.

دانلود