شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم اشتعال پذیری گیاهان اسانس دار (مانند گیاه ونک یا گل آهو یا علف آهو با نام علمی Dictamnus albus) را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.
.

دانلود