در این فیلم آموزشی، روش کاشت و تکثیر گیاه دارویی سرخارگل Echinacea purpurea را مشاهده می نمایید. انتشار توسط شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی www.medplant.ir برای مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر درباره گیاهان دارویی می توانید از سایت فوق بازدید نمایید.

دانلود