این مطالعه در سال ۱۳۸۴-۱۳۸۳ روی ۱۶ اکسشن موسیر (Allium hirtifoliu Boissier) در استان لرستان انجام شد. این اکسشن ها از نظر تنوع موجود بین آنها مورد بررسی قرار گرفتند. ویژگیهای مورفولوژیک شامل وزن پیاز، تعداد پیاز، ارتفاع گیاه، قطر پیاز، طول برگ و عرض برگ بر روی نمونه های اکسشن یاداشت شدند. جدول تجزیه واریانس نشان داد که اکسشن ها از نظر کلیه صفات بجز صفات قطر پیاز و طول برگ تفاوت معنی داری با همدیگر دارند. همبستگی مثبت و معنی داری بین وزن پیاز با تعداد پیاز (۰.۴۷۴) و همچنین با قطر پیاز (۰.۶۲۴) مشاهده گردید که می تواند در انتخاب غیر مستقیم اکسشن های موسیر با عملکرد بیشتر بر اساس تعداد بیشتر پیاز ها مفید باشد. تجزیه کلاستر و تجزیه به مولفه های اصلی بر اساس ۶ صفت مورفولوژیک اگرچه آنها را به ۴ گروه اصلی تقسیم نمود، ولی ارتباط معنی داری را بین تنوع ژنتیکی و منشا جغرافیایی نشان نداد.
 
کلید واژه: موسیر، صفات مورفولوژیک، همبستگی، تجزیه کلاستر

 

برای دانلود فایل کلیک کنید


کلیدواژه ها : ,