در این آزمایش اثر ضد قارچی اسانس بذر های باریجه (Ferula gummosa Boiss.) مربوط به شهرهای کاشان، ایلام و سمنان بر روی دو قارچ بیماری زای گیاهی Botrytis cinerea و Rhizopus stolonifer بررسی شد. نتایج آزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که میانگین رشد قارچ B. cinerea در هر سه نمونه اسانس با افزایش غلظت اسانس کاهش می یابد، به طوری که کمترین و بیشترین میزان رشد این قارچ به ترتیب در غلظتهای ۱۲۰۰ و صفر میکرولیتر بر لیتر اسانس مشاهده گردید. در مقابل، تاثیر غلظتهای مختلف اسانس بر روی قارچ R. stolonifer نشان داد که در هر سه نمونه اسانس با افزایش غلظت، تقریبا میزان رشد قارچ افزایش یافته است و در حقیقت افزایش غلظت، تاثیر تشدید کننده رشد قارچ را داشته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که افزایش غلظت اسانس می تواند تاثیر متفاوتی بر روی قارچ های گیاهی داشته باشد.
 
کلید واژه: باریجه (.Ferula gummosa Boiss)، قارچهای بیماری زا، غلظت اسانس

 

برای دانلود فایل کلیک کنید


کلیدواژه ها : ,