Linum nodiflorum L. یکی از گونه های وحشی جنس کتان می باشد. گونه های این جنس دارای درصد قابل توجهی اسید چرب امگا ۳ و امگا ۶ می باشند. در این تحقیق ۸ نمونه از جمعیتهای مختلف Linum nodiflorum L. جمع آوری شده از مناطق مختلف استان کرمانشاه، در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی کشت شدند. در طول و پس از اتمام دوره رشد صفات فنولوژیکی و ۲۷ صفت مختلف مرفولوژیکی از قبیل طول ساقه های اصلی و فرعی، تعداد کپسول، طول و قطر ریشه و … برای سه نمونه تصادفی از هر جمعیت اندازه گیری شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ضرایب همبستگی برای صفات مورد بررسی محاسبه و جدول مربوطه رسم شد. تجزیه کلاستر بر اساس مجموع صفات اندازه گیری شده انجام و دندروگرام مربوطه رسم شد. نتایج حاصل از ضرایب همبستگی، همبستگی مثبت و معنی داری را بین برخی صفات زایشی و رویشی نشان داد، از جمله طول و عرض کپسول با طول ریشه همبستگی مثبت و معنی داری را در سطح احتمال ۵ درصد داشتند. تجزیه کلاستر با توجه به فاصله ژنتیکی، جمعیتها را در دو گروه مجزا تقسیم بندی کرد. از بین جمعیتهای کشت شده نمونه بیستون با ۳ ماه و ۱۳ روز بیشترین دوره رشد رویشی و نمونه روستای محمودآباد با ۱ ماه و ۱۷ روز بیشترین دوره رشد زایشی را داشتند.
 
کلید واژه: .Linum nodiflorum L، صفات فنولوژیک و مرفولوژیک، کرمانشاه، آذربایجان غربی، ایران

 

برای دانلود فایل کلیک کنید


کلیدواژه ها : ,