چکیده:
آگاهی از الگوی پراکنش مکانی گیاهان در هر منطقه از مقدمات و ضروریات اندازه گیری و بررسی پوشش گیاهیست که در تعیین روش مدیریت نقش به سزایی دارد. به منظور تعیین الگوی پراکنش ۳ گونه Artemisia aucheri، Kelussia odoratissima و Prangos ferulaceae از گونه های غالب منطقه دیشموک در شمال غرب استان کهگیلویه و بویر احمد، ۱۰۰ پلات ۲*۲ مترمربعی در امتداد ۶ ترانسکت ۱۰۰ متری به طور تصادفی مستقر شد و تعداد پایه های گیاهی مورد نظر در هر پلات شمارش گردید. با استفاده از این اطلاعات، مناسبترین و دقیق ترین شاخصهای کوادراتی پراکنش (شاخص گرین و شاخص موریسیتای استاندارد) محاسبه شدند. نتایج نشان داد که الگوی پراکنش گونه های Kelussia odoratissima وPrangos ferulaceae تصادفی با گرایش به حالت کپه ای خفیف تا متراکم است و الگوی پراکنش گونه Artemisia aucheri به صورت یکنواخت تا تصادفی با گرایش کپه ای بسیار خفیف است.

کلیدواژگان:
الگوی پراکنش، شاخصهای کوادراتی، زاگرس مرکزی