در این تحقیق تاثیر تیمارهای مختلف آبیاری بر ترکیب شیمیایی و خواص ضد باکتریایی اسانس گل گیاه وایول (Parthenium argentatum A. Gray)  مطالعه شده است.

اجرای مطالعات تیمار آبیاری گیاهان در قالب طرح آماری اسپلیت پلات در چهار سطح آبیاری کامل (در حد ظرفیت زراعی)، تنشهای ملایم (۷۵% و ۵۰% ظرفیت زراعی) و شدید (۲۵% ظرفیت زراعی) و در سه تکرار انجام شد. بعد اسانس گیاهان تحت تیمار استخراج شده و مورد بررسی کمی و کیفی قرار گرفت.

همچنین اثر ضد باکتریایی اسانسهای بدست آمده از گیاهان تحت تیمار بر روی ۴ باکتری گرم مثبت و ۴ باکتری گرم منفی به روش انتشار روی دیسک بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد که نه تنها کمیت اسانس بلکه کیفیت آن نیز تحت تاثیر قرار گرفته و میزان ترکیبهای آلفا – پینن، بتا – پینن و نیز گاما – اودسمول و بتا – اودسمول نیز تغییر یافته است.

همچنین نتایج نشان داد که اثر ضد باکتریایی اسانس حاصل از تیمار تنش متوسط (۵۰% ظرفیت زراعی) بر باکتریهای گرم مثبت و منفی بیش از سایر اسانسها بوده که می تواند ناشی از میزان بالای آلفا – پینن و بتا – پینن در ترکیبهای تشکیل دهنده آن در مقایسه با سایرین باشد. بعلاوه حساسیت باکتریهای گرم مثبت بیش از باکتریهای گرم منفی بوده است.
 
کلید واژه: وایول (Parthenium argentatum A. Gray)، تیمار آبیاری، اسانس، خواص ضد باکتریایی

 

برای دانلود فایل کلیک کنید


کلیدواژه ها : ,