به منظور ارزیابی تاثیر کودهای زیستی، آلی و زئولیت بر جذب عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم، درصد اسانس و عملکرد اسانس گیاه دارویی بابونه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با دوازده تیمار و سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال زراعی ۱۳۸۷ انجام شد. عوامل مورد بررسی شامل کود زیستی: باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه (Azetobacter، Azospirilium و (Pseudomonas (B) در دو سطح (عدم تلقیح B1= و تلقیح با بذر=B2)، ورمی کمپوست (V) در سه سطح (V1=?،  V2=?و V3=?? تن در هکتار) و زئولیت (Z) طبیعی کلینپتیلولیت (Clinoptilolite) در دو سطح (Z?=? و Z?=? تن در هکتار) بودند. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که بیشترین درصد اسانس (۰.۶۸%)، عملکرد اسانس (۲.۵۲ kg/ha)، غلظت نیتروژن (۱.۳۲%)، فسفر (۰.۲۰۷%) و پتاسیم (۳.۰۵%) در تلقیح با کود زیستی بدست آمد. زئولیت تاثیر معنی داری بر تمام صفات یاد شده بجز فسفر داشت. همچنین بیشترین درصد اسانس (۰.۷۳%)، عملکرد اسانس(۳.۲۰ kg/ha) ، غلظت نیتروژن (۱.۴۵%)، فسفر (۰.۲۱۹%) و پتاسیم (۳.۰۵%) با کاربرد ۱۰ تن ورمی کمپوست بدست آمد. اثر متقابل مثبت و معنی داری بر روی درصد نیتروژن در اثر کاربرد کود زیستی و ورمی کمپوست بدست آمد. به طوری که بیشترین درصد نیتروژن (۱.۴۸) در تیمار مصرف ۱۰ تن ورمی کمپوست و تلقیح با باکتری (V3B2) و کمترین درصد نیتروژن (۱.۱۲) در تیمار (V1B1) بدست آمد. مطابق نتایج بدست آمده به نظر می رسد کاربرد تیمار ۱۰ تن ورمی کمپوست، همراه با تلقیح با PGPR و مصرف ۹ تن زئولیت بهترین تیمار در تولید عملکرد اسانس بابونه آلمانی در سیستم کشت ارگانیک باشد.
 
کلید واژه: بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla)، کود زیستی، زئولیت، کود آلی، زراعت ارگانیک
 

برای دانلود فایل کلیک کنید