تکثیر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) با استفاده از کشت رویان

مدرس معصومه*,ابراهیم چی پروانه,اجتهادی حمید,رمضانی علی

* دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، مشهد، خراسان رضوی

چکیده:

گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia) متعلق به تیره نعناع (Lamiaceae) و بومی استان خراسان و سمنان می باشد.

در این پژوهش با توجه به درصد جوانه زنی بسیار کم در بذرهای این گیاه، با استفاده از کشت رویان، تکثیر گیاه مورد بررسی قرار گرفت.

تنظیم کننده های رشد گیاهی ۲، ۴-D با غلظتهای ۰، ۱، ۱.۵، ۲، ۲.۵ و ۳ میلیگرم در لیتر و کینتین (۶- فورفوریل آمینو پورین) با غلظتهای ۰.۳، ۰.۱ و ۰ میلیگرم در لیتر برای رشد رویان در محیط کشت MS استفاده شدند. نمونه ها ابتدا یک هفته در تاریکی و دمای ۲۵?C و بعد به مدت سه هفته در شرایط روشنایی قرار گرفتند و رشد رویانها به صورت کمی و کیفی بررسی شد.

بر اساس نتایج بدست آمده محیط ۲۲mgl-1، ۴-D همراه با ۰.۱mgl-1 کینتین، به طور معنی داری نسبت به محیطهای دیگر جهت افزایش باززایی و رشد رویان مناسبتر بود.

برای دانلود متن کامل مقاله بر روی دکمه زیر کلیک کنید:

 

 

 

Please follow and like us:
Pin Share

کلیدواژه ها : ,