در ایـن تحـقیـق، فـراینـد استخـراج مایـع ـ مایـع بـرای بـازیـافـت اجـزای سـازنـده اسـانـس گـل سـرخ ( Rosa damascena) ازمحیط‌های آبی به‌وجود آمده درحین فرایند تقطیر با آب، مورد مطالعه قرارگرفت. در ابتدا شناسایی اجزای سازنده اسانس انتقال یافته به فازآب وترکیب درصد آن بااستفاده ازتجزیه GC-MS به انجام رسید وماده ۲- فنیل اتانول به‌عنوان جزء غالب شناسایی شد. برای انجام فرایند استخراج مایع-مایع، طراحی وساخت یک برج درمقیاس بنچ و ازنوع Oldshue-Rushton باظرفیت ۲۷۰ لیتر بر ساعت انجام شد. آزمایش‌های ارزیابی عملکرد سیستم با استفاده ازحلال نرمال- هگزان صورت گرفت. میزان بازدهی استخراج اسانس درحد ۷۵ درصد تعیین شد. فـراورده به‌دست آمـده از نظـر کیفی و بـا تجـزیه GC-MS مـورد ارزیابی قـرارگرفت. نتیجه‌ها نشـان دهنـده بازیافت موفقیت آمیز اجزای با ارزش اسانس گل سرخ ازمحیط آبی بوده است.

 

برای دانلود فایل کلیک کنید