اسانس گیاه مریم نخودی بلوچستانی با نام علمی Teucrium stocksianum Boiss. subsp. stocksianum(از خانواده نعناعیان ) در تیرماه ۱۳۷۵ از منطقه سیاهو در شمال بندرعباس جمع آوری و با روش تقطیر با آب استخراج شد. راندمان این عملیات ۵/۰ درصد بود. اسانس حاصل با استفاده از روشهای کروماتوگرافی گازی تجزیهای و متصل به طیف نگار جرمی بررسی شد. ضریب بازداری اجزای اسانسی محاسبه و همراه با طیفهای جرمیشان با استاندارد مقایسه گردید. در مجموع بیست و نه ترکیب در این اسانس شناسایی شد. مواد عمده این اسانس عبارتند از: آلفا- پینن (۶۰/۳۶%)، بتا-پینن (۱۶/۱۴%) و بتا-کوببن (۰۴/۵%).


کلیدواژه ها : ,