نتایج مطالعات جدید نشان می دهد زهر زنبور عسل می تواند با کاهش التهاب، کمر درد را از بین ببرد. این درمان، ریشه در طب باستانی دارد که در آن از نیش زنبور عسل برای مبارزه با گستره وسیعی از بیماری ها استفاده می شد. اما این شیوه می تواند به ابزار مفیدی در پزشکی نوین تبدیل شود.
 بررسی های پژوهشگران دانشگاه اکستر نشان می دهد زهر زنبور عسل حاوی ترکیباتی است که می تواند درد مفاصل را کاهش دهد. در مطالعه دیگری، محققان دانشگاه کارولینای شمالی تاثیر زهر زنبور عسل را روی درد کمر و پا بررسی کردند.


کلیدواژه ها :