گل مکزیکی گیاهی علفی، چند ساله و متعلق به خانواده نعناع می باشد. از مواد موثره این گیاه، در صنایع غذایی، داروسازی، آرایشی و بهداشتی و نوشابه سازی استفاده می شود. از آنجایی که تنش خشکی تولید محصول و مواد موثره در گیاهان دارویی را تحت تاثیر قرار می دهد، در تحقیق حاضر به بررسی اثر تیمارهای مختلف آبیاری بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی شامل ارتفاع بوته، طول و تعداد شاخه های جانبی، قطر ساقه، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر و خشک برگ، ساقه و ریشه، نسبت وزن خشک ریشه به شاخه، عملکرد گیاه، میزان و عملکرد اسانس در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار پرداخته شده است. تیمارهای تنش آبی عبارت بودند از: ۱۰۰% ظرفیت زراعی، ۸۵% ظرفیت زراعی، ۷۰% ظرفیت زراعی، ۵۵% ظرفیت زراعی، ۱۰۰% ظرفیت زراعی (مرحله رویشی)-۸۵% ظرفیت زراعی (مرحله زایشی)، ۱۰۰% ظرفیت زراعی (مرحله رویشی)-۷۰% ظرفیت زراعی (مرحله زایشی) و بالاخره ۸۵% ظرفیت زراعی (مرحله رویشی)-۱۰۰% ظرفیت زراعی (مرحله زایشی). نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار در صفات مذکور به جز میزان اسانس، به ترتیب در تیمارهای %۱۰۰-۸۵ و %۵۵ ظرفیت زراعی مشاهده گردید. در حالی که بیشترین مقدار اسانس در تیمار %۵۵ و کمترین آن در تیمار %۷۰-۱۰۰ بدست آمد.

Please follow and like us:
Pin Share

کلیدواژه ها : ,